Definities

Opdrachtnemer:
Patricia Meyer, handelend onder de naam Patricia Meyer Beeld coaching&Opleiding , gevestigd te Schellinkhout 156, 1697 KJ.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en werkzaamheid door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden in een dergelijk geval in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Aanvaarding, aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

 1. Een offerte is gebaseerd op de gegevens waarover Opdrachtnemer op dat moment over beschikt.
 2. Een offerte opgesteld door Opdrachtnemer is vrijblijvend en geldig gedurende 21 dagen na uitbrengen van de offerte, tenzij anders aangegeven.
 3. Opdrachtnemer is aan een offerte gebonden indien deze door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn wordt geaccepteerd.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat met de Opdrachtgever een akkoord bereikt.
 5. Overeenkomsten worden voor de termijn aangegaan die in de overeenkomst is vermeld.
 6. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Een offerte die bestaat uit meerdere onderdelen verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer streeft na alle zorgvuldigheid in acht te nemen bij uitvoering van de opdracht.
 2. Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der algemene wetenschap of praktijkervaring.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan Lof in Beeld wordt verstrekt, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De inzet van medewerkers van Opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn. Niet tijdige beschikbaarheid geeft de Opdrachtnemer recht om de uitvoering op te schorten.

Prijs, prijswijziging en betaling

 1. Opdrachtnemer hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de Opdrachtgever wenst te betrekken.
 2. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
 3. Indien geen termijnen zijn afgesproken in overeenkomst brengt Opdrachtnemer een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij aanvang van de werkzaamheden in rekening bij de Opdrachtgever en een tweede termijn van 50% halverwege de uitvoering van de opdracht.
 4. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien wijzigingen zich voordoen in de omstandigheden waarop Opdrachtnemer zich baseert bij het uitbrengen van de offerte en/of aangaan van overeenkomst, is Opdrachtnemer bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel in de overeengekomen prijs.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever een betalingsverplichting niet nakomt.
 7. De tarieven geldend voor onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW in verband met de verklaring van CKBRO van Opdrachtnemer.
 8. Bij opdrachten voor niet-onderwijsactiviteiten brengt Opdrachtnemer het vigerende BTW-tarief in rekening bovenop het afgesproken tarief.
 9. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever een factuur binnen veertien dagen na ontvangst te betalen volgens de overeengekomen termijnen en op door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 10. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 11. Ingeval Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 20% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn in ieder geval begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Wijzigingen in de opdracht

 1. De termijn voor de uitvoering van een opdracht en de planning worden nader overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg treden. Dit kan een reden zijn de overeenkomst aan te passen.
 3. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een dergelijke aanpassing.
 4. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Annulering door Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 35% van de overeengekomen prijs, mits de werkzaamheden minimaal acht dagen na annulering zouden plaatsvinden.
 2. Voor werkzaamheden die zouden plaatsvinden binnen zeven dagen voor annulering brengt Opdrachtnemer 100% in rekening.
 3. Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

Annulering door de Opdrachtnemer

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden als gevolg van een omstandigheid die niet door Lof in Beeld te overzien was, is de Opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
  • de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken).
  • de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst.
  • de inhoud van de overeenkomst kan zodanig gewijzigd kan worden dat uitvoering mogelijk blijft.
 2. Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet uitvoerbaar is.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de op dat moment uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer en Opdrachtgever geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn onder meer begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen en verlies van apparatuur en/of hulpmiddelen.
 5. Indien het voor Opdrachtnemer door overmacht onmogelijk is de uitvoering van de overeenkomst te verzorgen, zal Opdrachtnemer trachten een vervanger te verzorgen in overleg met Opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, dan behoudt Lof in Beeld zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen of te annuleren.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om een overeenkomst te annuleren in geval van overmacht  zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
 7. Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Opdrachtnemer aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname. Zonder voldoende deelname heeft Opdrachtnemer het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder aan betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. Vooraf zal Opdrachtnemer een minimum aantal deelnemers voor het doorgaan van de groepsactiviteit vastleggen. Indien geen minimum is overeengekomen in de overeenkomst het minimaal aantal deelnemers 75% van het maximum aantal deelnemers.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Opdrachtnemer verwijt van schuld gemaakt kan worden.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de door Opdrachtnemer ontvangen of te ontvangen prijs van betreffende opdracht, met een maximum van is € 5.000.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Lof in Beeld en Opdrachtgever, wordt uitgesloten.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging materialen van Lof in Beeld zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van Opdrachtgever bevinden.
 8. Opdrachtnemer en Opdrachtgever spannen zich in om eventuele geschillen onderling te bespreken en op te lossen.
 9. Geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelast worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 10. Wanneer Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht(en) te controleren.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit op dat moment voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de in het vorige artikel omschreven aansprakelijkheid.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen behoudt Opdrachtnemer alle auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door hem verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

Geheimhouding en ethiek

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Opdrachtnemer hanteert de ethische code van het gedragsconvernant van Beeldcoaches.