K

Kinderen hebben een veilige en voorspelbare omgeving nodig om zich positief te kunnen ontwikkelen en goed te kunnen leren. Ik bied diverse trajecten die zich richten op het tot stand brengen van een dergelijk positief schoolklimaat. Ik werk vanuit de sociaal ecologische visie, wat inhoudt dat oplossing altijd in relatie met de omgeving gezocht worden. Alle trajecten worden op maat aangeboden en veelal wordt gewerkt met een stuurgroep.

Geaccrediteerd door:

Met mijn ruime ervaring heb ik voor u het volgende programma aanbod beschikbaar.

School wide Positive Behaviour Support (PBS)

PBS is een evidence based programma dat op veel scholen met succes werkt aan het tot stand brengen van gewenst gedrag op individueel – en groepsniveau. PBS biedt leerkrachten strategieën en tactieken waarmee zij antisociaal gedrag kunnen voorkomen dan wel om kunnen buigen naar gewenst gedrag. PBS is een schoolbrede en planmatige aanpak.

Een PBS team-traject kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. PBS op onze school
  2. opstellen en aanleren van gedragsverwachtingen op schoolniveau
  3. goed gedrag in de klas
  4. goed gedrag van de individuele leerling
  5. goed gedrag thuis: de samenwerking tussen school en thuis

De Vreedzame School

De school is een leefgemeenschap en oefenplaats voor kinderen ter voorbereiding op deelname aan de maatschappij. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen waarbij gewerkt wordt aan een cultuur waarbinnen kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en leerlingen en leerkrachten plezierig kunnen werken. Uit onderzoek is gebleken dat De Vreedzame School werkt! Het aantal conflicten vermindert, kinderen voelen zich betrokken, gedragen zich verantwoordelijk en het welbevinden van kinderen, leerkrachten en ouders neemt toe. Met De Vreedzame School voldoet u aan de criteria van de onderwijsinspectie op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden en burgerschap. De Vreedzame School is opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Ik ben een gecertificeerd Vreedzame School trainer en ik bied ondersteuning bij de invoering en versterking van De vreedzame School. Ook verzorg ik de mediatie training, één van de meest concrete uitwerkingen van De Vreedzame School.

Grip op de Groep

Soms worden leerkrachten gedwongen zoveel tijd te besteden aan het tot stand brengen en behouden van orde, dat zij niet aan lesgeven toekomen. Soms is er in een groep sprake van eilandenstructuur en wordt er gepest waardoor kinderen zich niet meer op hun taken kunnen concentreren. In dat geval kan Grip op de Groep helpen om een negatieve groepsdynamiek te veranderen in een positief klimaat.

Afhankelijk van de leeftijdscategorie, de periode die de groep al bijeen is, de fase in het schooljaar en de vaardigheden van de leerkracht wordt een pakket aan interventies samengesteld. Ik ondersteun leerkrachten bij het in- en uitvoeren van al deze activiteiten. Tijdens gesprekken wordt inzicht gegeven in het  groepsproces en handreikingen geboden om de leerkrachtvaardigheden af te stemmen op de behoefte van de groep. Groepsobservatie, afname van meetinstrumenten om de dynamiek in kaart te brengen, een ouderavond, sovatraining binnen de klas en video opnames behoren tot de mogelijkheden binnen een curatief Grip op de groep traject.

Grip op de groep kent ook een preventieve variant. In een aantal bijeenkomsten wordt het team geïnformeerd over groepsdynamiek, de kenmerken van een positieve – en negatieve groep, de rollen in een groep en worden strategieën aangeboden waarmee de leerkrachten een positieve groep tot stand brengen en behouden. Grip op de groep preventief, werkt aan het formuleren van teambrede afspraken en eenduidige handhaving van regels en afspraken.

Coöperatief leren en Meervoudige Intelligentie

Om een goede sfeer in de groep waar optimaal geleerd wordt, te bereiken kunt u ook kiezen voor een  traject Coöperatief leren of Meervoudige Intelligentie.

Cooperatief leren heeft een bewezen positieve invloed op de cognitieve – en sociale ontwikkelingen van leerlingen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor individuele- en groepsdoelen. Met behulp van diverse werkvormen worden alle kinderen actief betrokken bij het leerproces. Samenwerkend leren stimuleert de ontwikkeling van het denkvermogen en leert kinderen om te gaan met verschillen.

Met de theorie over Meervoudige Intelligentie krijgt de leerkracht meer zicht op de verschillen tussen de behoeftes en leerstijlen van leerlingen. De leerkracht wordt toegerust om aan deze verschillende behoeftes tegemoet te komen. Er ontstaat een leeromgeving waarin kinderen kunnen leren passend bij hun sterke talenten maar ook waarin zij gestimuleerd worden andere talenten te ontwikkelen.

Als gecertificeerde trainer Coöperatief leren en Meervoudig Intelligentie heb ik veel ervaring opgedaan met de invoering van deze methodieken.